Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla Klientów

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU BR-GAZ S.C., 39-200 Dębica, Rzeszowska 139.
 2. Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw mogą się Państwo skontaktować poprzez:
  adres e- mail: biuro@brgaz.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
 • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie sklepu, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego.
 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych
  w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
  w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Okres przechowywania danych.
 • w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane  przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową,
 • dane przetwarzane na potrzeby  przedstawiania ofert handlowych, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy bezterminowo do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
 • nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy jak 3 miesiące
 1. Udostępnianie danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład: firmy kurierskie
  i transportowe.
 2. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy. Co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, adres, NIP, Regon oraz numer telefonu kontaktowego Naszych Klientów.

Urządzenia, Uchwyty

+48 14 670 43 67


Gazy

+48 14 670 43 67


Akcesoria

+48 14 670 43 67